Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Rekrutacja

EUROPEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W BIELAWIE

prowadzi nabór na rok szkolny 2024/2025 do klas:
 • VI, VII, VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej
 • VII, VIII szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy
 
 
* NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA *
 
Rekrutacja do Europejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie odbywa się w formie papierowej, dokumentacja złożona osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Wolności 105 w Bielawie
 
Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej ogólnodostępnej
 • kwestionariusz osobowy
 • ostatnie świadectwo szkolne
 • 2 fotografie
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 
Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy:
 • kwestionariusz osobowy; kwestionariusz- esp
 • zgody rodziców Zgody rodziców
 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał + dwie kserokopie)
 • 4 fotografie
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w OHP i podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego
 • badania lekarskie w zależności od specjalizacji zawodowej
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 
Przyjmujemy uczniów z :
 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne
 • orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim
 • uwagi na zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • zachowaniem wykraczającym poza normy
 • niepowodzeniami edukacyjnym
 
 
 
Przy szkole działa Prywatna Poradnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „MENTOR” oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS” w Bielawie


 
Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej.
 
Czym jest edukacja domowa?
Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka.
Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko,
a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.
 
 
Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?
 
Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty :

1-WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

2-OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DZIECKU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM

3-WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA EDUKACJĘ DOMOWĄ

4-WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA EDUKACJĘ DOMOWĄ z uzasadnieniem-

5-ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA PRZEZ DZIECKO DO ROCZNYCH EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH


 
Oferujemy pomoc :
 • SOCJOTERAPEUTY
 • PEDAGOGA
 • PSYCHOLOGA
 • LOGOPEDY
 
Jesteśmy placówką oświatową z uprawnieniami szkoły publicznej realizującą programy nauczania MEN.
CZEKAMY NA CIEBIE !