Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

rekrutacja

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie
prowadzi nabór na rok szkolny 2024/2025

 
 
Szkoła wśród zasad rekrutacyjnych nie stosuje dla uczniów progu punktowego, co oznacza, że każdy uczeń w naszej szkole może rozpocząć naukę bez względu na wynik egzaminu ósmoklasisty oraz średnią ocen na świadectwie.
 

NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPŁATNA

 
Rekrutacja do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie odbywa się: 

1) za pośrednictwem elektronicznego naboru
Absolwenci szkoły podstawowej powinni założyć swoje konto na stronie:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

i zgodnie z zawartymi instrukcjami dokonać wyboru szkoły (max. 3) i klasy (można wybrać dowolną ilość oddziałów w danej szkole).

2) w formie papierowej, dokumentacja złożona osobiście w sekretariacie szkoły
Ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa

Dokumenty rekrutacyjne:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • 2 zdjęcia
  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • Kwestionariusz osobowy / zgody rodziców

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz 4-letnie NLO

Zgody rodziców

Ważne !!!
Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

EDUKACJA DOMOWA


 
 
Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka. Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko, a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.

Edukacja domowa dla wielu dzieci, szczególnie tych ze szczególnymi potrzebami, to nie wolność i fanaberia. Od czasu wybuchu pandemii obserwujemy, że edukacja domowa dla wielu dzieci to jedyna droga, która pozwala ocalić życie.

Dla wielu rodziców perspektywa możliwości zabrania dziecka ze szkoły w dowolnym momencie do edukacji domowej jest jedyną szansą na uratowanie dziecka od poważnych konsekwencji zdrowotnych. Trudno teraz mówić o uczniach ze specjalnymi potrzebami.
Od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, wszystkie dzieci doświadczają lęku,
który przekracza ich możliwości adaptacyjne. Tym samym, każde z nich staje się dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najczęściej chorują na depresję i poważne stany lękowe. Obie z tych chorób mogą uniemożliwiać naukę w zwyczajnym trybie.

Część z nich rozpoczęło naukę we wrześniu w zwyczajnym trybie, jednak objawy chorób się nasilały i przejście do edukacji domowej, stało się dla nich możliwością ratowania zdrowia.

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty:

  1. OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DZIECKU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM
  2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY
  3. WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA EDUKACJĘ DOMOWĄ Z UZASADNIENIEM
  4. WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA EDUKACJĘ DOMOWĄ
  5. ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA PRZEZ DZIECKO DO ROCZNYCH EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
 
Czekamy na Ciebie !
 

Przy szkole działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”