Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie ‎w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Na egzamin naleć przybyć min pół godziny przed rozpoczęciem  z ważną legitymacją szkolna ze zdjęciem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.

Uwaga:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub
pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli
trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

 

 

Rekrutacja

EUROPEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W BIELAWIE

prowadzi nabór na rok szkolny 2023/2024 do klas:
 • VI, VII, VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej
 • VII, VIII szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy
 
 
* NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA *
 
Rekrutacja do Europejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie odbywa się:
 
1) za pośrednictwem elektronicznego naboru
Absolwenci szkoły podstawowej powinni założyć swoje konto na stronie:
 
https://dolnoslaskie.edu.com.pl
i zgodnie z zawartymi instrukcjami dokonać wyboru szkoły (max. 3) i klasy (można wybrać dowolną ilość oddziałów w danej szkole).
 
2) w formie papierowej, dokumentacja złożona osobiście w sekretariacie szkoły-
Ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa
 
Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej ogólnodostępnej
 • kwestionariusz osobowy
 • ostatnie świadectwo szkolne
 • 2 fotografie
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 
Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy:
 • kwestionariusz osobowy; kwestionariusz- esp
 • zgody rodziców Zgody rodziców
 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał + dwie kserokopie)
 • 4 fotografie
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w OHP i podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego
 • badania lekarskie w zależności od specjalizacji zawodowej
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 
Przyjmujemy uczniów z :
 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne
 • orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim
 • uwagi na zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • zachowaniem wykraczającym poza normy
 • niepowodzeniami edukacyjnym
 
 
 
Przy szkole działa Prywatna Poradnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „MENTOR” oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS” w Bielawie


 
Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej.
 
Czym jest edukacja domowa?
Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka.
Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko,
a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.
 
 
Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?
 
Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty :

1-WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

2-OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DZIECKU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM

3-WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA EDUKACJĘ DOMOWĄ

4-WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA EDUKACJĘ DOMOWĄ z uzasadnieniem-

5-ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA PRZEZ DZIECKO DO ROCZNYCH EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH


 
Oferujemy pomoc :
 • SOCJOTERAPEUTY
 • PEDAGOGA
 • PSYCHOLOGA
 • LOGOPEDY
 
Jesteśmy placówką oświatową z uprawnieniami szkoły publicznej realizującą programy nauczania MEN.
CZEKAMY NA CIEBIE !

Edukacja Domowa

Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej.

 
Czym jest edukacja domowa?
Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka.
Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko,
a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.
 
 
Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?
 
Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty :
 • Wniosek do Dyrektora Szkoły o spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
 • Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,
 
Dokumenty można pobrać z zakładki rekrutacja.