Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”

 

 


Aktualna zbiórka:


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas” w Bielawie swoją działalność rozpoczęło wraz z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu 18 maja 2011r.
 
MISJA STOWARZYSZENIA:
Ochrona i promowanie praw dzieci; udzielanie pomocy rodzinom i dzieciom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci; inicjowanie społecznych ruchów osób zainteresowanych niesieniem pomocy innym; prowadzenie ośrodków szkolno – wychowawczych, domów wczasów dziecięcych, szkół, świetlic całodobowych, placówek dydaktyczno – wychowawczych, biur pośrednictwa pracy, ośrodków dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; współdziałanie z instytucjami i placówkami państwowymi; prowadzenie działalności charytatywnej; inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci, w tym poprzez prowadzenie własnych placówek opiekuńczo– wychowawczych, integrowanie osób niepełnosprawnych w środowisku; wspieranie rozwoju szkolnictwa poprzez wyposażenie placówek szkolnych w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne; pomoc uczniom najbiedniejszym; pomoc osobom w sytuacji zagrożenia; profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zapobieganie uzależnieniom i patologii wśród dzieci; ochrona i promocja zdrowia; organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 
W dniu 10 czerwca 2021 roku Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski przekazał list gratulacyjny i statuetkę okolicznościową z racji Jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ,,ANANAS” w Bielawie. Podczas wydarzenia Starosta powiedział między innymi: „Każdy Jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, który jest okazją do docenienia dorobku organizacji pozarządowych działających na ziemi dzierżoniowskiej. Cieszę się, że mogę osobiście podziękować Państwu za wszystko co do tej pory zrobiliście, gratulując Jubileuszu życzę dalszych sukcesów i realizacji zamierzonych planów a także zdrowia oraz pomyślności w przyszłych latach.”

deklaracja członkowska

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”