Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Szacuje się, że w Polsce ok. 3% populacji dzieci i młodzieży jest osobami z różnorodną niepełnosprawnością, w tym najliczniejsza grupa to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Oznacza to, że w populacji ok. 5,1 mln uczniów jest ok. 153 tys. uczniów. Dodatkowo ok. 15% uczniów ma różnorodne problemy w uczeniu się, związane
z problemami rozwojowymi takimi jak dysleksja, akalkulia, dysgrafia, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, zaburzenia słuchu, ADHD, ADD itp. Zwiększa to zatem grupę odbiorców o kolejne 765 tys. uczniów. Realizacja terapii i działań profilaktycznych powinna odbywać się w blisko 29 tys. szkół dla dzieci i młodzieży, w tym ok. 3000 szkół specjalnych oraz w ponad 600 publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wychodząc naprzeciw tak wielkiemu zapotrzebowaniu wprowadzamy na stałe do naszej oferty metodę EEG Biofeedback i metodę Warnkego.Co to jest Biofeedback?

EEG Biofeedback, zwany inaczej neurofeedbackiem, nowa forma terapii nieinwazyjna i w pełni bezpieczna, bazująca na plastyczności mózgu.  Polega na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zamianie nieprawidłowego rytmu na pożądany. Oscylacje fal, czyli ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości, są rejestrowane za pomocą głowicy EEG podłączonej do komputera. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pacjent o aktywności swoich fal mózgowych, wyświetlana jest na monitorze obserwowanym przez pacjenta w postaci planszy stymulacyjnej. Jego zadaniem jest zmiana aktywności fal mózgowych podczas rejestracji sygnału EEG. Parametry treningu ustala terapeuta kontrolujący przebieg całego treningu. By ułatwić pacjentom zadanie, podczas terapii jako informację zwrotną wykorzystuje się aplikacje graficzne
(gry komputerowe o bardzo uproszczonej formie) sterowane, zamiast joystickiem, klawiaturą, czy myszką, sygnałem EEG rejestrowanym przez komputer. Prawidłowo wykonane zadanie polega na wygaszeniu niepożądanych oraz wzmocnieniu pożądanych częstotliwości fal. Wielokrotne powtarzanie treningów ma na celu wprowadzenie stałych zmian w aktywności mózgu, świadomej kontroli tych zmian oraz wykorzystywania tych umiejętności w życiu codziennym.

Korzyści z treningów mózgu metodą EEG Biofeedback:

–  lepsza pamięć
–  zwiększona kreatywność
–  lepsza samokontrola
–  zwiększona odporność na stres
–  lepsza koncentracja
–  zwiększona produktywność
–  większa uwaga
–  zmniejszenie liczby błędów
–  łatwiejsze podejmowanie decyzji
–  zahamowanie lęków, tremy
–  przyśpieszenie uczenia się
–  lepsza integracja umysłu i ciała
–  poprawa samopoczuciaCo to jest metoda Warnkego?

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce. Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Terapia Warnkego stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie min. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii a od 2010 roku również w Polsce.

Metoda dla dzieci mających problemy w szkole związane z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi. Trudności w szkole wynikają z braku zdolności do zapamiętywania wzorców dźwiękowych słów, które dzieci słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Jeśli dziecko nie wie jakie jest właściwe brzmienie słowa, nie wie również z jakich głosek i liter powinno się ono składać. Niektóre z dzieci zaczynają czytać za pomocą innych strategii (np. próbując czytać słowa całościowo po konturze bez rozpoznawania ich struktury). Czytanie w ten sposób nie uczy czytać metodą analityczno-syntetyczną, zatem dziecko nie odczytuje każdej kolejnej napisanej litery. Nie tworzy zatem wewnętrznych obrazów słów. Często też zdarza się, że dzieci mogą nie odróżniać głosek ‘’b’’ od ,,p’’, ,,d’’ od ,,t’’ lub ‘’g’’ od ,,k’’. Właśnie prawidłowe rozpoznanie częstotliwości i właściwe szeregowanie kolejności dźwięków umożliwia odróżnienie ,,d’’ od ,,t’’, a tym samym właściwe zróżnicowanie słów ,,domek’’ i ,,Tomek’’.

Do kogo skierowana jest metoda Warnkego?

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

–  trudności w nauce
–  problemy w nauce czytania i pisania
–  zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
–  problemy logopedyczne
–  problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
–  problemy w lateralizacji
–  problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
–  problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

Korzyści wynikające z treningu metodą Warnkego:

–  poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej   motoryki i równowagi
–  wpływa na prawidłowy rozwój procesów poznawczych
–  wyrównanie deficytów w zakresie centralnego przetwarzania informacji sensorycznych
–  wpływ na rozumienie mowy
–  zwiększenie poziomu koncentracji uwagi
–  zwiększenie tempa czytania
–  poprawa czytania ze zrozumieniem
–  łatwiejsze przyswajanie  nowych informacji
–  dzieci chętniej chodzą do szkoły
–  zmniejszenie poziomu stresu i lęków
–  poprawa jakości życia i codziennego funkcjonowania