Wiadomości

Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ogłasza
nabór rok szkolny 2020/2021.

Zapisy na kierunki:

 • TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej. Zawód ten daje przygotowanie do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w administracji podmiotów gospodarczych,w firmach.
Czego uczysz się na zajęciach:
• gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
• nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
• sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
• prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
• prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.
Uzyskasz wysokie kwalifikacje i dobre przygotowanie do pracy, w czym pomogą Ci między innymi przedmioty: prawo pracy, prawo cywilne, prawo finansowe, prawo gospodarcze, rachunkowość i finanse, pisanie na maszynie, postępowanie administracyjne i inne.
Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

 

 • TECHNIK MASAŻYSTA

Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, który realizuje swoje zadania zawodowe w relacji z ludźmi, będącymi w różnej, ale indywidualnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej, zawodowej. Przedmiotem kształcenia jest poznanie człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz środków i sposobów do utrzymania lub przywrócenie zdrowia.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • anatomii człowieka
 • wykonywania masażu relaksacyjnego, medycznego i sportowego
 • korzystania z kosmetyków, sprzętu i urządzeń stosowanych w masażu
 • podstaw fizjoterapii
 • dobierania typu masażu do rodzaju schorzenia lub kontuzji
 • dobierania kosmetyków do pielęgnacji ciała do rodzaju skóry

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, zakładach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych, własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.

 • OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym, asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
Czego uczysz się na zajęciach?

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego.
Zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kierunek przygotowujący do pracy w zawodzie technika BHP. Program nauki obejmuje zagadnienia w zakresie podstaw przedsiębiorczości, prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki nabytym kwalifikacjom absolwenci  tego kierunki będą przygotowani do pracy na stanowisku pracownika ds. bhp. Specjalista ds. bhp to osoba, która przeprowadza szkolenia  na terenie danego zakładu pracy i przygotowuje pracowników do bezpiecznego i funkcjonalnego wykonywania swoich obowiązków. W swoich szkoleniach BHP-owiec wykorzystuje szereg nowoczesnych technik multimedialnych, dzięki którym w sposób jasny i przejrzysty prezentuje pracownikom jak prawidłowo i bezpiecznie wykonywać daną pracę.
Oprócz tego do kompetencji specjalisty do spraw BHP należy zapewnienie odpowiedniego nadzoru w kwestii przestrzegania bezpieczeństwa pracy, opracowywanie możliwego ryzyka zawodowego i korygowanie naruszeń. Specjalista ds. BHP to nie tylko osoba odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń, ale również i osoba, które powoływana jest do wyjaśniania przyczyn wypadków.
BHP-owiec stawia się na miejscu zdarzenia, przygotowuje wiążący protokół i zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności danego zdarzenia. Ponadto, to on prowadzi rejestr wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń, które miały miejsce na terenie danego zakładu. Osoba taka może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.

 • TECHNIK INFORMATYK

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:

 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery.
Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
Zawód technika informatyka charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

 • TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do organizowania pracy na terminalach przeładunkowych, obsługi środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i  ładunków. Miejscem pracy technika eksploatacji portów i terminali mogą być działy transportowo-spedycyjne przedsiębiorstw,  terminale lotnicze,  samochodowe  i  kolejowe oraz  porty morskie i  rzeczne.
Do podstawowych cech, jakie powinien mieć technik eksploatacji portów i terminali, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji.
Technik eksploatacji portów i  terminali należy  do grupy poszukiwanych pracowników.
Rynek  pracy  oczekuje  na  profesjonalnych  techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług w portach lub terminalach. Technik eksploatacji portów i terminali może pracować   przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych.

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Zawód technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej, mieszczącym się w sferze usług publicznych, prężnie i dynamicznie rozwijającym się. Zdecydowanie jest to zawód dla ludzi pragnących rozwoju i lubiących wyzwania. Specyfika tego zawodu wymaga predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej. Poza relacjami interpersonalnymi kosmetyczka prowadząca własną działalność jako przedsiębiorca musi wykazać się umiejętnościami zarządzania salonem kosmetycznym oraz zarządzania personelem zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi , SANEPiD-u, PPOŻ, BHP i Kodeksu Pracy. W salonie kosmetycznym można również prowadzić sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów do odsprzedaży klientowi, co stawia kosmetyczkę
w kolejnej roli, handlowca. Polem zabiegowym dla kosmetyczki jest skóra twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała.
W puli oferowanych usług przez kosmetyczkę znajdują się zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych. Klient podczas wizyty w salonie kosmetycznym oprócz usługi bezpośredniej otrzymuje pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych, stylizacją i wizażem.

 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.
Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne,  wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi itp.
Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych.
Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.  Higienistka stomatologiczna ma przygotowanie do pracy w gabinetach różnych specjalności stomatologicznych. Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych. Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Sporządza dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów.
Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na polskim rynku pracy.