Szkoły Niepubliczne w Bielawie

58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel. 74 833 13 77 centrump@vp.pl

Menu
Previous
Next

rekrutacja

EUROPEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W BIELAWIE

 

prowadzi nabór na rok szkolny 2022/2023 do klas:

 

 • VI, VII, VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej
 • VII, VIII szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy
 
 
* NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA *
 
Rekrutacja do Europejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie odbywa się:
 
1) za pośrednictwem elektronicznego naboru
Absolwenci szkoły podstawowej powinni założyć swoje konto na stronie:
 
https://dolnoslaskie.edu.com.pl

 

i zgodnie z zawartymi instrukcjami dokonać wyboru szkoły (max. 3) i klasy (można wybrać dowolną ilość oddziałów w danej szkole).
 
2) w formie papierowej, dokumentacja złożona osobiście w sekretariacie szkoły-
Ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa
 

 

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej ogólnodostępnej
 • kwestionariusz osobowy
 • ostatnie świadectwo szkolne
 • 2 fotografie
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 
Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy:
 • kwestionariusz osobowy; kwestionariusz- esp
 • zgody rodziców Zgody rodziców
 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał + dwie kserokopie)
 • 4 fotografie
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w OHP i podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego
 • badania lekarskie w zależności od specjalizacji zawodowej
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 
Przyjmujemy uczniów z :
 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne
 • orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim
 • uwagi na zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • zachowaniem wykraczającym poza normy
 • niepowodzeniami edukacyjnym
 
 
 
Przy szkole działa Prywatna Poradnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „MENTOR” oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS” w Bielawie

 


 
Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej :
 
Czym jest edukacja domowa?

 

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka.
Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko, a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.
 
 
Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?
 
Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty :
 • Wniosek do Dyrektora Szkoły o spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
 • Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,
 
Dokumenty do pobrania :
 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
 2. OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DZIECKU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBOWIĄZUJĄCEJ NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM
 3. Szkoły przyjazne edukacji domowej wersja do mediów
 4. wniosek o zezwolenie na edukację domową 1
 5. wniosek o zezwolenie na edukację domową z uzasadnieniem 1
 6. ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA PRZEZ DZIECKO DO ROCZNYCH EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 37 UST. 4 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE

 
Oferujemy pomoc :
 • SOCJOTERAPEUTY
 • PEDAGOGA
 • PSYCHOLOGA
 • LOGOPEDY
 
Jesteśmy placówką oświatową z uprawnieniami szkoły publicznej realizującą programy nauczania MEN.

 

CZEKAMY NA CIEBIE !