Rekrutacja

Procedura rekrutacji :

  1. Kandydat zapoznaje się z ofertą studiów.
  2. Po wstępnej decyzji o podjęciu studiów kandydat ma dwa sposoby na zapisanie się na studia:                                                                                                                           a) składa w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie ul. Wolności 105 komplet dokumentów:
  • formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia ) wraz z podaniem
  • http://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2017/08/Podanie-na-studia-podyplomowe.pdf
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) – tylko kserokopia
  • 2 identyczne zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie) – dotyczy studentów, którzy chcą wyrobić legitymację studencką
  • fotokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

b) wysyła w/w komplet dokumentów na adres ośrodka:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

Wolności 105

58-260 Bielawa

     3. Opłata rekrutacyjna przy zapisie na studia wynosi:

a)100 zł – do 31 sierpnia

b) 150 zł – do 30 września

c) 200 zł – po 1 października.

Opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów.

Nr konta do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej to:

34 9527 0007 0031 0154 2000 0001

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”

Wolności 105

58-260 Bielawa

 

Opłatę  można uiścić bezpośrednio w sekretariacie ośrodka.

4) Kandydat zaproszony jest na spotkanie organizacyjne na przełomie października / listopada. Na spotkanie zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnili punkt 2-3 w procedurze rekrutacji.

Szczegółowe informacje o opłatach za studia podyplomowe  na stronie http://podyplomowe.info/  w zakładce Opłaty i Promocje.

Wypełnij, podpisz i dostarcz do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”
w Bielawie ul. Wolności 105.

   

 

Ściągnij aktualny  informator

http://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2017/07/podyplomowe-info-katalog-2017.pdf

Oferta na rok akademicki 2017/2018

Kierunki Pedagogiczne
Nazwa kierunku semestry czesne za semestr w zł
1. Andragogika 2 1200
2. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) 3 1000
3. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000
4. Biologia w szkole 3 1000
5. Chemia w szkole 3 1000
6. Coaching i tutoring w edukacji 2 1750
7. Doradztwo zawodowe 3 1000
8. Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000
9. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 800
10. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1000
11. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1200
12. Fizyka w szkole 3 1000
13. Geografia w szkole 3 1000
14. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200
15. Historia w szkole 3 1000
16. Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000
17. Język polski w szkole 3 1000
18. Logopedia 4 1000
19. Matematyka w szkole 3 1000
20. Pedagogika lecznicza 3 1000
21. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000
22. Pedagogika sztuki – plastyka w szkole 3 1000
23. Przedsiębiorczość w szkole 3 1000
24. Przygotowanie pedagogiczne 3 800
25. Przyroda w szkole 3 1000
26. Pedagogika specjalna 3 1000
27. Resocjalizacja 3 1000
28. Socjoterapia 3 1000
29. Surdopedagogika 3 1000
30. Terapia pedagogiczna 3 1000
31. Terapia rodzin 3 1000
32. Tyflopedagogika 3 1000
33. Wczesne nauczanie języka obcego 3 1000
34. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000
35. Wiedza o społeczeństwie w szkole 3 1000
36. Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000
37. Zarządzanie oświatą 2 1200
Kierunki Administracyjne
Nazwa kierunku semestry czesne za semestr w zł
38. Administracja publiczna 2 1200
39. E-administracja 2 1200
40. HR Business Partner 2 2100
41. Kontrola zarządcza 2 1200
42. Samorząd terytorialny 2 1200
43. Trener w organizacji 2 2000
44. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200
Kierunki pozostałe
Nazwa kierunku semestry czesne za semestr w zł
45. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200
46. Higiena i epidemiologiczna w opiece zdrowotnej 2 1200
47. Logistyka 2 1200
48. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200
49. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200