Rekrutacja

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH WE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

,,WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA”  OGŁASZA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

nabór uzupełniający – luty 2020

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis świadectwa dojrzałości);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (do wglądu oryginał/odpis) – w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 wraz z kserokopią suplementu do dyplomu;
  • 2 fotografie podpisane o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego);
  • Kwestionariusz WSNP 2019
  • Ślubowanie WSNP
  • umowa o kształcenie WSNP

 

Przetwarzanie danych osobowych rodo.wsnp.edu