Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

POMOCY DZIECIOM “ANANAS”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS” zwane dalej stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, społecznym stowarzyszeniem pozarządowym, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 – prawo stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późniejszym zmianami) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bielawa.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Stowarzyszenie używa godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 7

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności,
a nadrzędnym celem jego działania jest upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Ochrona i promowanie praw dzieci.

2. Udzielanie pomocy rodzinom i dzieciom w trudniej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci.
3. Inicjowanie społecznych ruchów osób zainteresowanych niesieniem pomocy innym.

4. Prowadzenie ośrodków szkolno – wychowawczych, domów wczasów dziecięcych, szkół, świetlic całodobowych, placówek dydaktyczno – wychowawczych, biur pośrednictwa pracy, ośrodków dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

5. Współdziałanie z instytucjami i placówkami państwowymi.

6. Prowadzenie działalności charytatywnej.

7. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci, w tym poprzez prowadzenie własnych placówek opiekuńczo– wychowawczych, integrowanie osób niepełnosprawnych w środowisku.

8. Wspieranie rozwoju szkolnictwa poprzez wyposażenie placówek szkolnych
w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
9. Pomoc uczniom najbiedniejszym.

10.Pomoc osobom w sytuacji zagrożenia.

11.Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zapobieganie uzależnieniom i patologii wśród dzieci.

12.Ochrona i promocja zdrowia.

13.Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży.

14.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

15.Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Upowszechnianie praw dzieci.

2. Organizowanie spotkań, sesji, odczytów, warsztatów kształtujących właściwe postawy wobec praw dzieci.
3. Organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz ośrodków interwencji kryzysowych.

4. Organizowanie udziału młodzieży w sporcie, turystyce i krajoznawstwie.

5. Pomoc w powoływaniu samorządnych grup dzieci, młodzieży i innych zwłaszcza w miejscu zamieszkania oraz kształcenie tych grup.

6. Powoływanie i prowadzenie w zależności od potrzeb innych niż wymienione placówek kształcących, oświatowych i opiekuńczych.
7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowymi, rządowymi, społecznymi, wyznaniowymi i prywatnymi, a także ze środkami masowego przekazu w rozwijaniu sieci placówek opiekuńczych
i wychowawczych.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej.

9. Organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej.

10.Organizowanie różnych projektów i przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

11.Podejmowanie zadań w dziedzinie oświaty, opieki i wychowania.

12.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych.

13.Ochronę i promocję zdrowia.

14.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

15.Prowadzenie innych zadań służących dzieciom.

16.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych,

c) członków wspierających.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową
lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§ 11

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
Kandydatowi przysługuje prawo apelacji do Walnego Zgromadzenia w razie odmowy przyjęcia go w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest decyzją ostateczną.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:

a) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

e) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,

f) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
a w szczególności:

a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

b) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,

c) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

d) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

Członkowie wspierający i honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,

2) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:

a) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,

b) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,

c) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia (trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków),

d) za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

f) śmierć członka.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.

§ 15

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych władz wybieralnych przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 16

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane
są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić,
że głosowanie jest tajne.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 17

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

O miejscu i terminie proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków listem poleconym. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,

d) wybór i odwoływanie członków Stowarzyszenia,

e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) uchwalenie zmian statutu,

g) powoływanie w drodze podejmowania uchwał innych organizacji,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,

j) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał zarządu,

k) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,

l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

b) z inicjatywy Zarządu,

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 20

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
Zarząd składa się z 5 członków w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza
i Skarbnika.
Do zakresu działań Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

d) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

e) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym podejmowanie
i skreślanie z listy członków,

h) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

i) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

k) wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu
lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak
niż raz na dwa miesiące.
W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej
oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna

§ 21

Komisja Rewizyjna jest władza Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego
i Sekretarza.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Zarządu,

b) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

d) kontrola, przyjmowanie raz w roku, finansów Stowarzyszenia,

e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

Zarząd Stowarzyszenia, na żądanie Komisji Rewizyjnej, ma obowiązek przedstawić wszelkie dokumenty, dotyczące działalności oraz złożyć wymagane pisemne lub ustne wyjaśnienia.

§ 22

Członkowie Komisji Rewizyjnej za pełnienie swoich funkcji nie otrzymują wynagrodzenia.
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji
w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się
na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 24

W celu zapewnienia przejrzystości działania Stowarzyszenia,
a w szczególności jego gospodarki finansowej wprowadza się następujące zakazy:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych, niż w stosunku
do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 25

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i innego Członka Zarządu.

§ 26

Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych
do głosowania.

§ 28

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony
w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.

Bielawa 31 stycznia 2011r.

Zmiany w statucie wprowadzono na zebraniu członków założycieli
uchwałą nr 6 z dnia 12 maja 2011r.