Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas” w Bielawie swoją działalność rozpoczęło wraz z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu 18 maja 2011r.

MISJA STOWARZYSZENIA:

Ochrona i promowanie praw dzieci; udzielanie pomocy rodzinom i dzieciom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci; inicjowanie społecznych ruchów osób zainteresowanych niesieniem pomocy innym; prowadzenie ośrodków szkolno – wychowawczych, domów wczasów dziecięcych, szkół, świetlic całodobowych, placówek dydaktyczno – wychowawczych, biur pośrednictwa pracy, ośrodków dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; współdziałanie z instytucjami i placówkami państwowymi; prowadzenie działalności charytatywnej; inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci, w tym poprzez prowadzenie własnych placówek opiekuńczo– wychowawczych, integrowanie osób niepełnosprawnych w środowisku; wspieranie rozwoju szkolnictwa poprzez wyposażenie placówek szkolnych w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne; pomoc uczniom najbiedniejszym; pomoc osobom w sytuacji zagrożenia; profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zapobieganie uzależnieniom i patologii wśród dzieci; ochrona i promocja zdrowia; organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ananas banerek

 

deklaracja członkowska