Niepubliczne Gimnazjum OHP

OFERTA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne na poziomie gimnazjum klasa II i III – oddział przysposabiający do pracy

oraz na poziomie szkoły podstawowej klasa VII i VIII –  oddział przysposabiający do pracy

odbywać się będzie w:
NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W BIELAWIE

EUROPEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI  DO PRACY W BIELAWIE
58-260 Bielawa, ul. Wolności 105

Kryteria przyjęć:

 • dobry stan zdrowia
 • zadeklarowanie woli pobytu w hufcu
 • zadeklarowanie kontynuowania kształcenia ogólnego
 • dobrowolne zobowiązanie się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu hufca
 • zawarcie z zaproponowanym przez hufiec zakładem pracy indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • złożenie niezbędnych dokumentów

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły:

 • ostatnie świadectwo szkolne
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • 2 fotografie
 • opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do hufca pracy:

 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał + dwie kserokopie)
 • 4 fotografie
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał + dwie kserokopie)
 • PESEL
 • kwestionariusz osobowy
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 • orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Nauka w gimnazjum jest bezpłatna.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Oferujemy:

 • miesięczne stypendium za wysoką frekwencję
 • śniadania
 • wycieczki
 • podręczniki na tabletach
 • sprawiedliwe ocenianie.

 

 

 

szkolny-program-nauczania-ohp-1

**************************************************************************************************************************************

Założenia projektu ZIELONA KLASA
W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI
PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY

Program zielonej klasy