Rekrutacja

OFERTA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej klasa VII i VIII –  oddziały przysposabiające do pracy

odbywa się w:

EUROPEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI  DO PRACY W BIELAWIE
58-260 Bielawa, ul. Wolności 105

Kryteria przyjęć:

 • dobry stan zdrowia
 • zadeklarowanie woli pobytu w hufcu
 • zadeklarowanie kontynuowania kształcenia ogólnego
 • dobrowolne zobowiązanie się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu hufca
 • zawarcie z zaproponowanym przez hufiec zakładem pracy indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • złożenie niezbędnych dokumentów
 • Ważne !!!
  Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  a także uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły:

 • ostatnie świadectwo szkolne
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • 2 fotografie
 • opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do hufca pracy:

 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał + dwie kserokopie)
 • 4 fotografie
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał + dwie kserokopie)
 • PESEL
 • kwestionariusz osobowy
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 • orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.