Rekrutacja

EUROPEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA  Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W BIELAWIE PROWADZI NABÓR  NA  ROK SZKOLNY 2019/2020  DO KLAS:

 • VI, VII, VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej;
 • VII, VIII szkoły podstawowej  z oddziałami przysposabiającymi do pracy;

Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna.

 

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej ogólnodostępnej:

 • kwestionariusz osobowy
 • ostatnie świadectwo szkolne
 • 2 fotografie
 • opinia pedagoga/wychowawcy

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej  z oddziałami przysposabiającymi do pracy:

 • kwestionariusz osobowy;
 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał + dwie kserokopie)
 • 4 fotografie
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w OHP i podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego
 • badania lekarskie w zależności od specjalizacji zawodowej
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 Przyjmujemy uczniów z:

 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne
 • orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim
 • uwagi na zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • niepowodzeniami edukacyjnymi
 • zachowaniem wykraczającym poza normy

Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej:

http://domowa.edu.pl/uncategorized/lista-szkol-przyjaznych-edukacji-domowej-w-polsce/

 

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka. Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko, a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty:
– Wniosek do Dyrektora Szkoły o spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
– Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
– Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
– Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,

 

Dokumenty do pobrania:

 01-wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-szkoły

OŚWIADCZENIE-O-ZAPEWNIENIU-DZIECKU-WARUNKÓW-UMOŻLIWIAJĄCYCH-REALIZACJĘ-PODSTAWY-PROGRAMOWEJ-OBOWIĄZUJĄCEJ-NA-DANYM-ETAPIE-EDUKACYJNYM

Szkoły przyjazne edukacji domowej wersja do mediów

wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-1

wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-z-uzasadnieniem-1

ZOBOWIĄZANIE-DO-PRZYSTĘPOWANIA-PRZEZ-DZIECKO-DO-ROCZNYCH-EGZAMINÓW-KLASYFIKACYJNYCH-O-KTÓRYCH-MOWA-W-ART.-37-UST.-4-USTAWY-PRAWO-OŚWIATOWE

 

      OFERUJEMY POMOC:

 • SOCJOTERAPEUTY
 • PEDAGOGA
 • PSYCHOLOGA.

 

 

OFERUJEMY: 

 • stypendium za frekwencję 500 zł
 • stypendia socjalne wg potrzeb
 • dopłatę do biletu miesięcznego
 • śniadania
 • wycieczki
 • socjoterapię

 

PAKIET STARTOWY:

(KURTKA, KOSZULKA, GADŻETY FIRMOWE)

Jesteśmy placówką oświatową z uprawnieniami szkoły publicznej realizującą programy  nauczania MEN.

CZEKAMY NA CIEBIE!