Rekrutacja

EUROPEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY
W BIELAWIE

prowadzi nabór na rok szkolny 2021/2022
do klas:

 • VI, VII, VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej

 • VII, VIII szkoły podstawowej  z oddziałami przysposabiającymi do pracy

♦  Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna ♦

Osoby zainteresowane zapraszamy do  kontaktu mailowego:  centrump@vp.pl

lub telefonicznie 74 833 13 77

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej ogólnodostępnej:

 • kwestionariusz osobowy
 • ostatnie świadectwo szkolne
 • 2 fotografie
 • opinia pedagoga/wychowawcy

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej  z oddziałami przysposabiającymi do pracy:

Zapisy on-line: centrump@vp.pl

 • kwestionariusz osobowy;  kwestionariusz- esp
 • zgody rodziców Zgody rodziców
 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał + dwie kserokopie)
 • 4 fotografie
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w OHP i podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego
 • badania lekarskie w zależności od specjalizacji zawodowej
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 Przyjmujemy uczniów z:

 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne
 • orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim
 • uwagi na zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • zachowaniem wykraczającym poza normy
 • niepowodzeniami edukacyjnymi


  Dzieciom i młodzieży z różnorodną niepełnosprawnością proponujemy terapię z wykorzystaniem metod EEG Biofeedback
  i metody Warnkego.


Nasza szkoła znajduje się w wykazie szkół przyjaznych edukacji domowej:

http://domowa.edu.pl/uncategorized/lista-szkol-przyjaznych-edukacji-domowej-w-polsce/

 

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice w oparciu o podstawę programową tworzą zindywidualizowany program – adekwatny do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań dziecka.
Edukacja domowa daje rodzicom możliwość kontroli treści, które przyswaja dziecko, a także otoczenia, w którym przebywa ono każdego dnia.

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

 • Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć w danej szkole następujące dokumenty:
  – Wniosek do Dyrektora Szkoły o spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  – Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
  – Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
  – Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,
Dokumenty do pobrania:  01-wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-szkoły OŚWIADCZENIE-O-ZAPEWNIENIU-DZIECKU-WARUNKÓW-UMOŻLIWIAJĄCYCH-REALIZACJĘ-PODSTAWY-PROGRAMOWEJ-OBOWIĄZUJĄCEJ-NA-DANYM-ETAPIE-EDUKACYJNYM Szkoły przyjazne edukacji domowej wersja do mediów wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-1 wniosek-o-zezwolenie-na-edukację-domową-z-uzasadnieniem-1 ZOBOWIĄZANIE-DO-PRZYSTĘPOWANIA-PRZEZ-DZIECKO-DO-ROCZNYCH-EGZAMINÓW-KLASYFIKACYJNYCH-O-KTÓRYCH-MOWA-W-ART.-37-UST.-4-USTAWY-PRAWO-OŚWIATOWE

      Oferujemy pomoc:

 • SOCJOTERAPEUTY
 • PEDAGOGA
 • PSYCHOLOGA.

Nasza szkoła zapewnia: 

stypendium za frekwencję 500 zł

stypendia socjalne wg potrzeb

dopłatę do biletu miesięcznego

śniadania

wycieczki

socjoterapię

Przy szkole działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas”
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

Jesteśmy placówką oświatową z uprawnieniami szkoły publicznej realizującą programy  nauczania MEN.

CZEKAMY NA CIEBIE!