Aktualności

EUROPEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA  Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W BIELAWIE

PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022  DO KLAS:

VI, VII, VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej;

VII, VIII szkoły podstawowej  z oddziałami przysposabiającymi do pracy;

 

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej ogólnodostępnej:

 • kwestionariusz osobowy
 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał)
 • 2 fotografie
 • opinia pedagoga/wychowawcy

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej  z oddziałami przysposabiającymi do pracy:

 • kwestionariusz osobowy;
 • ostatnie świadectwo szkolne (oryginał )
 • 4 fotografie
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w OHP i podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego
 • badania lekarskie w zależności od specjalizacji zawodowej
 • opinia pedagoga/wychowawcy
 • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

UWAGA! Współpracujemy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną o nazwie Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Szarych Szeregów 2c; 58-200 Dzierżoniów tel. 697989739.

 Przyjmujemy uczniów z:

 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne
 • orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim
 • uwagi na zagrożenie wykluczeniem społecznym
 • niepowodzeniami edukacyjnymi
 • zachowaniem wykraczającym poza normy

      OFERUJEMY POMOC:

 • SOCJOTERAPEUTY
 • PEDAGOGA
 • PSYCHOLOGA.

  Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna.
  OFERUJEMY: 

stypendium naukowe 500 zł

stypendium sportowe 300 zł

stypendium za frekwencję 500 zł

stypendia socjalne wg potrzeb

dopłatę do biletu miesięcznego

śniadania

wycieczki

socjoterapię

PAKIET STARTOWY:

(KURTKA, KOSZULKA, GADŻETY FIRMOWE)

Jesteśmy placówką oświatową z uprawnieniami szkoły publicznej realizującą programy  nauczania MEN.

CZEKAMY NA CIEBIE!