Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MENTOR w Bielawie

Od lutego 2019r. działa przy Szkołach Niepublicznych w Bielawie Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mentor.

W celu umówienia wizyty prosimy dzwonić do sekretariatu szkoły pod nr tel. 74 833 13 77.

 

 


Poradnia  wydaje opinie w sprawach:

 1. możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
 2. potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;
 3. odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego;
 4. zwolnienia z nauki drugiego języka;
 5. nauki w klasie terapeutycznej;
 6. dostosowania wymagań edukacyjnych;
 7. przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy;
 8. udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 9. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 10. o specyficznych trudnościach w uczeniu się:
 11.  objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

Celem działania poradni jest:

 1. udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej;
 2. udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy:

 1. diagnozowanie (psychologiczne, pedagogiczne, zawodoznawcze) dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych otrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśniania mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego  problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;
 2. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
 3. udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej;
 4. prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;
 5. udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;
 6. współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pracującym z dziećmi w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 1.  wydanie opinii lub inf. o wynikach diagnozy;
 2. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 3. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
 4. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 5. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 6. udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;
 7. współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. udzielanie pomocy w rozwiązaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pracującym z dziećmi w przedszkolach, szkołach i placówkach.

W Poradni działa zespół opiniujący powołany doraźnie przez dyrektora wydający opinie:

 1. o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia;
 2. psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną;

W skład zespołu mogą wchodzić:

 1. dyrektor poradni- jako przewodniczący zespołu
 2. psycholog;
 3. pedagog;
 4. logopeda;
 5. inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny;

– opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

Członkowie zespołu opiniującego zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach zespołu.